Light-cured 5th Bonding Agent

Restorative Materials

ES Bond je 5 generacija adhezivnog sredstva koja daje visoku adhezijsku čvrstoću u ekonomičnoj bočici. To jednokomponentno adhezivno sredstvo je dizajnirano za ljepljenje svih klasa direktnih kompozitnih ispuna na dentin, caklinu, kao i na kompozit, tretiranu keramiku i amalgam.

Advantages:
– Direct light-curing restorations
– High bonding strength
– Wet Bonding system
– Novel adhesive monomer
– Hygienic single-dose unit
– Long-lasting restorations

Contents:
EsBond Kit :
5ml x 1bottle, Tip Holder,
Dispensing Dish,
Micro Tip Application x 30ea